Friday, March 11, 2011

Pozyczka pod zastaw hipoteczny

March 7, 2011 by klamka13303  
Filed under cPanel

Leave a Comment

Kredyt hipoteczny

Du?? barier?, jaka zawadza nam w toku podejmowania decyzji o kredytcie hipotecznym jest gwarancja hipoteczna, które trzeba zapewni? bankowi. Bez takiego por?czenia nie mo?emy liczy? na ?aden kredyt mieszkaniowy.

Co to jest gwarancja hipoteczna?

Jest to akt prawny w?asno?ci do ró?norakiego rodzaju posiad?o?ci. Aby posiad?o?? (dom, mieszkanie itp.) mog?a by? uznana przez Bank jako gwarancja po?yczki albo kredytu, musi mie? swoj? Ksi?g? Wieczyst?, w której mo?na dokona? wpisu o wyznaczaniu hipoteki. Brak ustanowionej Ksi?gi Wieczystej nie jest aczkolwiek przeszkod? do udost?pnieniazaci?gni?cia kredytu – w takiej sytuacji b?dziesz zobowi?zany do jej ustanowienia po sygnowaniu umowy, b?d? uruchomieniu kredytu.

Dlaczego banki wymagaj? od nas takiego por?czenia? Po?yczka na nabycie mieszkania to ca?kiem du?a suma, do tego taki kredyt udzielany jest na d?ugi termin. Nawet je?eli w czasie brania kredytu nasza sytuacja materialna jest bardzo dobra, mo?e si? to zmieni? w trakcie okresu sp?acania.

Banki poprzez zabezpieczenie hipoteczne zabezpieczaj? si? przed wysokimi stratami. Na pewno ka?dy zak?ada ?e nie b?dzie ?adnego k?opotu ze sp?at?, ale takie za?o?enia i twierdzenia nie wystarczaj? bankowcom. Niestety aby zaci?gn?? du?y kredyt np. na zakup domu czy ewentualnie po?yczk? hipoteczn? na oboj?tnie jaki cel trzeba, da? w zastaw bankowi jak?? posiad?o??.

Co jednak zrobi? w sytuacji je?eli nie mamy co zastawi?? To? staramy si? o mieszkaniowy kredyt , a mieszkania albo domu nie mamy.

Otó? zabezpieczenie mo?e stanowi? kupowane mieszkanie lub stawiany dom. Naturalnie jest to zale?ne od instytucji finansowej ale powinni?my wiedzie? ?e taka mo?liwo?? istnieje. Tak?e
takie por?czenie hipoteczne mog? zapewni? nam np. rodzice którzy posiadaj? dom.

GD Star Rating
a WordPress rating system
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

No related posts.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!
Click here to cancel reply.